• Mô tả

Mô tả

– RU4S-NF-D24: 14 chân dẹp, không đèn, 24V DC

– RU4S-NF-A24: 14 chân dẹp, không đèn, 24V AC

– RU4S-NF-A110: 14 chân dẹp, không đèn, 110V AC

– RU4S-NF-A220: 14 chân dẹp, không đèn, 220VAC

– RU4S-D24: 14 chân dẹp, có đèn, 24V DC

– RU4S-A24: 14 chân dẹp, có đèn, 24V AC

– RU4S-A110: 14 chân dẹp, có đèn, 110V AC

– RU4S-A220: 14 chân dẹp, có đèn, 220VAC

091.134.2010