• Mô tả

Mô tả

– RY4S-U-DC24: 14 chân dẹp, không đèn, 24V DC

– RY4S-U-AC24: 14 chân dẹp, không đèn, 24V AC

– RY4S-U-AC110: 14 chân dẹp, không đèn, 110V AC

– RY4S-U-AC220: 14 chân dẹp, không đèn, 220V AC

– RY4S-UL-DC24: 14 chân dẹp, có đèn, 24V DC

– RY4S-UL-AC24: 14 chân dẹp, có đèn, 24V AC

– RY4S-UL-AC110: 14 chân dẹp, có đèn, 110V AC

– RY4S-UL-AC220: 14 chân dẹp, có đèn, 220V AC

091.134.2010