• Mô tả

Mô tả

– RR2P-UDC24: 8 chân tròn, không đèn, 24V DC

– RR2P-UAC24: 8 chân tròn, không đèn, 24V AC

– RR2P-UAC110: 8 chân tròn, không đèn, 110V AC

– RR2P-UAC220: 8 chân tròn, không đèn, 220V AC

– RR2P-ULDC24: 8 chân tròn, có đèn, 24V DC

– RR2P-ULAC24: 8 chân tròn, có đèn, 24V AC

– RR2P-ULAC110: 8 chân tròn, có đèn, 110V AC

– RR2P-ULAC220: 8 chân tròn, có đèn, 220V AC

091.134.2010