Thí nghiệm, hiệu chuẩn kiểm đinh Trạm Biến Áp đến 220kv

091.134.2010