Thí nghiệm, hiệu chuẩn kiểm đinh thiết bị điện đến 220kv

091.134.2010