Ro lay: RU2S -IDEC

  • Mô tả

Mô tả

– RU2S-NF-D24: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC

– RU2S-NF-A24: 8 chân dẹp, không đèn, 24V AC

– RU2S-NF-A110: 8 chân dẹp, không đèn, 110V AC

– RU2S-NF-A220: 8 chân dẹp, không đèn, 220V AC

– RU2S-D24: 8 chân dẹp, có đèn, 24V DC

– RU2S-A24: 8 chân dẹp, có đèn, 24V AC

– RU2S-A110: 8 chân dẹp, có đèn, 110V AC

– RU2S-A220: 8 chân dẹp, có đèn, 220V AC

091.134.2010